Musou Missives: Orochi 3 Officer Ability List

Okay, so now that we have an open mind about teams in Warriors Orochi 3, let’s take a look at the first major crux of team building: Officer abilities.

As I explained before, Officer abilities are sets of abilities that typically affect the entire party, and add some kind of benefit. Impact regenerates musou for every 100 KO’s, Impulse increases the team’s movement speed, Efficacy increases damage done to officers, etc.

Knowing what the abilities do and finding ones that complement your team’s capabilities, as well as your own, leads to an overall stronger team and more satisfying experience most of the time.

Thankfully, most of these abilities are shared among a collection of the cast, so if there’s a particular ability you like, you won’t be restricted to just one character that has it (although there are exceptions).

Unfortunately, the game doesn’t make it very easy to look up what each of these abilities do, or who has them, or easy ways to keep them straight (what’s the difference between Stamina, Fortitude, and Potence again?). I had to make a list for myself to keep these straight, so below I have posted a list of what each ability does, as well as a table showing the cast members that use them. Feel free to use the Crtl +F function to find the character or power you’re looking for.

Next time, I’ll be looking at team building strategies, so stay tuned for that as well.

Acclaim – increases the amount of EXP gained.

Aptitude – increases proficiency with character more easily

Bounty – Increases gems obtained.

Dexterity – Reduces damage received from enemy combos

Efficacy – Increases damage dealt to officers

Expertise – Increases weapon compatibility more easily.

Fellowship – Increases the damage of switch combos

Focus – Musou gauge increased

Fortitude – Defense stat increased

Fortune – Increases quality of weapons gained.

Impact – recovers Musou gauge every 100 KO’s

Impulse – Increase movement speed

Potence – Attack power increased.

Power- increases the Stats of all Power characters on the team.

Recovery – Increases speed of health recovery while inactive

Regeneration – Increases speed of musou recovery while inactive

Resurrection – Health bar replenishes when empty (one time per battle)

Solidarity – reduces damage from enemy officer attacks

Speed- increases the Stats of all Speed characters on the team.

Stamina – recovers health every 100 KO’s

Technique- increases the Starts of all Technique characters on the team.

Trinity – recovers team attack gauge every 100 KO’s

Thrift – Reduces the amount of Musou gauge spent on Special and Musou attacks

Vigor – increases damage from combos

Vitality – Health gauge increased

Wonder- increases the Stats of all Wonder characters on the team.

Officer Ability Wei Wu Shu Jin Other1 Other2 Samurai1 Samurai2 Samurai3
Acclaim Da Ji
Aptitude Dodomeki
Bounty Yuan Shao Yoshimoto Imagawa Goemon Ishikawa
Dexterity Jia Xu, Guo Jia Himiko Masamune Date Nene Ujimasa Hojo
Efficacy Wang Yi Gan Ning Huang Zhong Lu Bu Hanzo Hattori Toshiie Maeda Kojiro Sasaki
Expertise Gyuki
Fellowship ZhangLiao Jiang Wei Joan ofArc Mitsunari Ishida, Nagamasa Azai Hanbei Takenaka
Focus Cao Pi Zhou Yu Zhuge Liang Guo Huai Taigong Wang Sakon Shima
Fortitude Cao Ren Huang Gai Fu Xi Shuten Doji Ieyasu Tokugawa Katsuie Shibata
Fortune Xiao Qiao Bao Sanniang Gracia
Impact Cao Cao Sun Jian Sima Shi, Sima Zhao Shingen Takeda Gichiyo Tachibana
Impulse Zhang He Sun Shang Xiang Sun Wukong Sanzang Kunoichi Kotoro Fuma
Potence Dian Wei, Pang De Guan Yu Orochi Kenshin Uesugi Musashi Miyamoto
Power Lu Meng, Ding Feng Deng Ai Nu Wa Hideyoshi Toyotomi Muneshige Tachibana
Recovery Lu Xun Pang Tong Sima Yi, Zhuge Dan Kai, Aya
Regeneration Sun Quan Yue Ying Wang Yuanji Zhurong, Zuo Ci Kanbei Kuroda
Resurrection Orochi X, Susano’o
Solidarity Xu Huang Sun Ce Zhoa Yun Xiahou Ba Kiyomori Taira Tadakatsu Honda Kiyomasa Kato
Speed Da Qiao Xing Cai Diao Chan Nezha Oichi Kanetsugu Naoe
Stamina Taishi Ci, Ling Tong Ma Chao Ayane Yukimura Sanada Yoshihiro Shimazu
Technique Zhen Ji Lian Shi Guan Ping Zhong Hui Benkei Ina
Thrift Liu Shan Dong Zhuo, Zhang Jiao No Motochika Chosokabe
Trinity Xiahou Dun Ma Dai Kaguya, Nemea Keiji Maeda
Vigor Xiahou Yuan Zhou Tai Guan Suo Yoshisune Miamoto Ryu Hayabusa Nobonaga Oda
Vitality XuZhu  Zhang Fei, Wei Yan Meng Huo Achilles Masanori Fukushima
Wonder Cai Wenji Lui Bei Okuni, Magoichi Saika, Ranmaru Mori Motonari Mori

(Note: Since I do not have a copy of the Wii U version, Momiji and Shennong are excluded from this list. If someone can provide me with information on these characters I will gladly update it.)

Next installment, I’ll get into building team strategies using this information.

Tagged: , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: